Family Engagement Specialists (HMOOB)

Community of Peace Academy yuav muaj peb (3) tus Home/School Cultural Liaison:

Peb ob tus liaisons yuav los ua cov haujlwm raws li nram qab no:

  • Txhais lus Meskas ua lus Hmoob lossis lus Mev, thiab lus Kaliam (Karen) thaum muaj kev koomtxoos, niamtxiv rooj sibntsib, mus xyuas niamtxiv tom tsev, sablaj rau menyuam kev kawm pabcuam tshwjxeeb, thiab sablaj nrog niamtxiv raws li lawv tau teem tseg.
  • Txhais tsev kawmntawv li ntaubntawv ua lus Hmoob lus Mev thiab lus Kaliam.
  • Pab xibfwb hu xovtooj txhais ua lus Hmoob mus rau niamtxiv lossis pab txhawb kom niamtxiv sawvdaws sib nkagsiab txog lwm haiv tibneeg.
  • Nrhiav kev txhawb nqa kom kev sib tsaug zoo txhob tu ncua los ntawm niamtxiv/tubntxhais kawm txoj kev sibntsib, kev sibpab los ntawm tej koomhaum, thiab lwm txoj hauv kev uas yuav pab tau rau kev phoojywg lojhlob tuaj nyob ntsuab nrab ntawm lwm haiv tibneeg thiab ntsuab nrab hauv yus lub vaj lub tsev lossis nyob rau tom tsev kawmntawv.
Student-Families-Homeschool