CREATING AN EDUCATED, EMPOWERED AND ETHICAL COMMUNITY

logo

Home School Liaisons (Hmoob)

Community of Peace Academy yuav muaj ob (2) tus Home/School Cultural Liaison:

  • Luis Regalado, Latino Home/School Cultural Liaison; 651-289-3742, luisr@cpapk12.org
  • Maikao Lee, Hmong Home/School Cultural Liaison; 651-280-4545, maikaol@cpapk12.org
  • Peb ob tus liaisons yuav los ua cov haujlwm raws li nram qab no:
  • Txhais lus Meskas ua lus Hmoob lossis lus Mev, thaum muaj kev koomtxoos, niamtxiv rooj sibntsib, mus xyuas niamtxiv tom tsev, sablaj rau menyuam kev pabcuam tshwjxeeb, thiab sablaj nrog niamtxiv raws li lawv tau thov lossis hais.
  • Txhais tsev kawmntawv li ntaubntawv ua lus Hmoob thiab Mev.
  • Pab xifwb hu xovtooj txhais ua lus Hmoob mus rau niamtxiv lossis pab txhawb kom niamtxiv sawvdaws sib nkagsiab txog lwm haiv tibneeg.
  • Nrhiav kev pab kom kev sib tsaug zoo txhob tu ncua los ntawm niamtxiv/tubntxhais kawmntawv kev sibntsib, kev pab los ntawm tej koomhaum, thiab lwm yam kev uas yuav pab tau rau kev phoojywg lojhlob tuaj nyob ntsuab nrab ntawm lwm haiv neeg thiab nyob ntsuab nrab hauv yus lub vaj lub tsev lossis nyob rau tom tsev kawmntawv.