fbpx

CREATING AN EDUCATED, EMPOWERED AND ETHICAL COMMUNITY

CPA Family Survey

CPA families, please click this link to complete the CPA Family Survey. This survey should take 10-15 minutes to complete.

We are very interested in your opinion about your experience with Community of Peace Academy. If you have more than one child attending CPA, please give answers that reflect your overall experience. Your answers will be confidential. All CPA families that return the survey by May 20 will be entered into a drawing for a chance to win one of ten $25 grocery cards. One entry per family.

Please read each question carefully. We appreciate you taking the time to do the survey.

Peb xav paub saib koj xav tias tsev kawmntawv Community of Peace Academy puas yog ib lub tsev kawmntawv zoo.   Yog hais tias koj muaj coob tshaj li 1 tug menyuam tuaj kawm hauv CPA, thov teb raws li uas koj paub thiab tau pom tsev kawmntawv pab koj cov menyuam licas xwb tsis tas ua ob peb daim.   Peb yuav tsis muab koj cov lus teb qhia rau leej twg paub.  Txhua tsev neeg uas teb daim ntawv ntsuam xyuas no thiab xa tuaj txog rau tom tsev kawmntawv lub 5 hlis tim 20, peb yuav muab nws npe tso rau hauv kev cuv xablab.  Yog tias tsho tau tus twg lub npe, nws yuav tau ib daim gift card $25 mus yuav zaub mov noj.  Peb tso ib tsevneeg 1 lub npe xwb.
.
Thov nyeem txhua nqe lus nug thiab teb kom tas.     Peb ua koj tsaug ntau uas koj tau siv koj lub sijhawm los teb daim ntawv ntsuam xyuas no.

Este cuestionario debería tomar alrededor de 10-15 minutos.

Nos interesa mucho tu opinión sobre tu experiencia con la escuela Community of Peace Academy. Si tiene más de un hijo/a que asiste a CPA, proporcione su respuesta para que reflejen su experiencia general. Sus respuestas son confidenciales. Todas las familias de CPA que devuelvan la encuesta antes del 20 de mayo participarán en un sorteo para tener la oportunidad de ganar una de las diez tarjetas de supermercado de $25. Una entrada por familia.

Lee atentamente cada pregunta. Les agradecemos que se tome el tiempo para hacer la encuesta.

For Karen, call Paw Nay Bu @ 651-280-4591

Para llenar esta encuesta en español por favor llame a Mariana Majil @ 651-289-3742

Yog xav tau kev pab ua daim ntawv ntsuam xyuas no kom tiav ua lub Hmoob thov hu MaiKao Lee @ 651-280-4545

Si loo dhamaystiro sahankan waa in uu qaataa 10-15 daqiiqo.
Waxaan aad u xiisaynaynaa ra’yigaaga ku saabsan khibradaada aad u leedahay Community of Peace Academy. Haddii aad leedahay in ka badan hal cunug oo dhigta CPA, fadlan bixi jawaabo ka turjumaya khibradaada guud. Jawaabahaagu waxay ahaan doonaan qarsoodi. Dhamaan qoysaska CPA-da ee dib u soo celiya sahanka bisha Meey 20keeda waxaa la galin doonaa isku-aadka si ay u helaan fursad ay ku guulaystaan ​​mid ka mid ah tobanka $25 ee kaarka cuntada. Hal galitaanka qoyskiiba.
Fadlan u akhri su’aal kasta si taxadar leh. Waad ku mahadsan tahay wakhtiga aad ku bixisay sahanka.

تکمیل این نظرسنجی باید 10 تا 15 دقیقه طول بکشد.
ما بسیار علاقه مندیم که نظر شما را در مورد تجربه شما با جامعه صلح آکادمی بدانیم. اگر بیش از یک فرزند دارید که در CPA شرکت می‌کنند، لطفاً پاسخ‌هایی بدهید که نشان‌دهنده تجربه کلی شما باشد. پاسخ های شما محرمانه خواهد بود. همه خانواده‌های CPA که نظرسنجی را تا 20 مه برمی‌گردانند، برای شانس بردن یکی از ده کارت خواربار فروشی 25 دلاری، در قرعه‌کشی شرکت خواهند کرد. یک ورودی برای هر خانواده موجود است.
لطفا هر سوال را با دقت بخوانید. از اینکه برای انجام نظرسنجی وقت گذاشتید سپاسگزاریم.

Comments are closed.